1585

Deze zeekaart is gemaakt door Albert Haeyen van Haarlem in 1585, waarvan de titel luidt: "Beserijuinghe van de Ooster ende Wester Eemsen, midtsgaeders de scolbach ende Amelander gadt, Met haere gronden hoemense wachten sal". 

Bekend waren ook de z.g. "kustprofielen" voor de zeevaart, zoals deze rechts boven op het onderstaande kaartfragment te zien is van Terschelling met onderschrift.

Bron: Het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

De op de kaart voorkomende letters hebben de volgende betekenis: m.: "Holm of de kerk opt west endt". n.: "De molen op amelandt", o.: "De stints" (kasteel) en p.: "Ballum". Deze punten hebben destijds als bakens voor de zeevaart dienst gedaan.

Detail van Ameland van de hierboven staande kaart.

In "Die Caerte vander See", een kaartenboek van Jan Roelants die vanaf 1566 is uitgegeven, staat ook een kustprofiel voor de zeevaart van Ameland, zoals hieronder is afgebeeld van een latere datum.

Het onderschrift luidt: "Item op Amelandt staet een hooge Kerck met een stompe Torenke opt weast eynde vande lande, ende is ghedeckt met blauwe schallen, ende daer staet een steenen huys by oosten die kerck, ende hedt is aen te sien, ogt een gebroken Lanthuys ware, ende daer ligghen dier hooghe duynen, die zijn ruych en de ligghen uit middel vanden lande. Item Amelandt is lanck drie mijlen".

Het is bekend dat de Watergeuzen de kerk van Hollum in 1569 ernstig hebben beschadigd. In de bovenstaande beschrijving van het kustprofiel van Ameland wordt gesproken van "een steenen huys by oosten die kerck, ende hedt is aen te sien, ogt een gebroken Lanthuys ware". Dit moet de toen gehavende kerk van Hollum zijn geweest, die pas in 1678 werd hersteld.